select id,id_cat,ten_vi,tenkhongdau,mota_vi,thumb,ngaytao,luotxem,alt_img,mota_vi from #_dautu where hienthi=1 and id_cat=3 order by stt asc,id desc Đầu tư bất động sản - 14-9 JSC
VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd