VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

CHÍNH SÁCH CÔNG TY

( 22-10-2015 - 04:44 PM ) - Lượt xem: 3099

  • Đối với khách hàng phải tận tâm trong công việc, khiêm tốn trong giao tiếp và thấu hiểu trong xử lý.

  • Đối với người lao động phải thẳng thắn trong trao đổi, công bằng trong đối xử và đúng mức trong đãi ngộ.

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd