VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

KẾT QUẢ KINH DOANH

( 22-10-2015 - 04:44 PM ) - Lượt xem: 3324

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất :
 

Năm

Sản lượng (VND)

Doanh thu có VAT (VND)

2015

142.533.784.789

152.053.533.305

2016

166.661.629.510

142.971.284.196

2017

165.486.153.384

140.287.460.602

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd