VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

( 22-10-2015 - 04:44 PM ) - Lượt xem: 3783

 

Ghi chú / (Note) :

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

    (Board of Council : Chairman, Council members)

  • BAN GIÁM ĐỐC : GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

    (Board of Director : Director, Deputy Directors)

  • BAN KIỂM SOÁT : TRƯỞNG BAN, CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

    (Board of supervisors : Chairman, supervisor members)

 
 

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd